Zoom

Απάντηση σε ερώτηση για βιολογικό Νεάπολης

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
22/02/2013

"...Το έργο του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης θα εξεταστεί προσεχώς για ανάκληση της απόφασης ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Ε.Σ.Π.Α., ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού Λακωνίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου..."

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2013

Σοβαρός κίνδυνος να απενταχθεί το έργο του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στη Νεάπολη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Το έργο του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης θα εξεταστεί προσεχώς για ανάκληση της απόφασης ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Ε.Σ.Π.Α., ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού Λακωνίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου.

Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στις 19-07-2010 στο ΕΠΠΕΡΑΑ, με δικαιούχο τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 11,2 εκ. ευρώ και τρία υποέργα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, που ενσωματώνεται στην απάντηση και επικαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός, για το πρώτο υποέργο, προϋπολογισμού 5,6 εκ. ευρώ, είχε υπογραφεί σύμβαση στις 27-7-2011 με διάρκεια έως 27-7-2013, μετά όμως την εγκατάσταση του Αναδόχου διαπιστώθηκε από την Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) ότι το έργο χωροθετείται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και για αυτό απαιτείται να εγκριθεί και υποέργο αρχαιολογίας. Στις 22-11-2012 εγκρίθηκε η επιπλέον πίστωση, παρ’ όλα αυτά όμως οι εργασίες που εκτελούνταν υπό την αρχαιολογική παρακολούθηση διακόπηκαν στις 4-9-2012. Στις 7-12-2012, με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διακόπηκαν οριστικά οι εργασίες και διαλύθηκε η σύμβαση.

Το δεύτερο υποέργο, προϋπολογισμού 5,3 εκ. ευρώ, δημοπρατήθηκε στις 20-12-2011, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί από τη δικαιούχο η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

Το τρίτο υποέργο δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί, λόγω της πορείας των δύο προηγούμενων.

Το συνολικό έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2012, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμά του, το οποίο όμως τροποποιήθηκε και η νέα προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι η 31η-12-2014.

Η ολοκλήρωση του έργου μέσα στις προθεσμίες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου είναι εξαιρετικά αμφίβολη, δεδομένων των προβλημάτων στην εκτέλεσή του, τονίζεται στην απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού. Η δε εξέταση του έργου για ανάκληση της απόφασης ένταξης θα γίνει με κριτήρια την ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων και την εξυγίανση του Προγράμματος στη βάση της επίτευξης των στόχων του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Η Φεβρωνία Πατριανάκου αμέσως απέστειλε επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Λ. Γρηγοράκο, τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Θ. Δαβάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας κ. Α. Τζανετέα και τον Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Η. Τριχείλη, με την οποία ζητά να πραγματοποιηθεί επείγουσα σύσκεψη, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, προκειμένου να ληφθούν αμεσότατα μέτρα, ώστε να εκτελεστεί το έργο μέσα στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο για να μην απενταχθεί από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και για να διασωθεί η χρηματοδότησή του.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού έχει ως εξής:

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6147/22-1-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 100714/5-02- 2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι αναφορικά με το θέμα που θίγεται και για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της Ερώτησης της βουλευτή κας Πατριανάκου και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής :

•Σχετικά με τα ερωτήματα 1, 2 και 5 :

Η πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 295539 και Δικαιούχο τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» στις 19/7/2010, με συνολικό προϋπολογισμό 11.170.720,00 € και τρία υποέργα:

1.«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού 5,580,520.00 €,

2.«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού 5,299,800.00€

3.«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Προϋπολογισμού 290,400.00 € αντίστοιχα.

Στις 27/7/2011 υπεγράφη Σύμβαση για το 1ο υποέργο, ποσού 1,959,199.96 πλέον ΦΠΑ 23% με διάρκεια έως 27/7/2013. Μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου διαπιστώθηκε με το από 2/11/2011 έγγραφο της Ε' ΕΠΚΑ ότι το έργο χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και ως εκ τούτου απαιτείται έγκριση επιπλέον πίστωσης που δεν είχε προβλεφτεί κατά την ένταξη της πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Στις 22/11/12 τροποποιήθηκε η πράξη με ένταξη υποέργου αρχαιολογίας προϋπολογισμού 263,400.00 €. Παρά όλα αυτά οι εργασίες που εκτελούνταν υπό την αρχαιολογική παρακολούθηση που υπέδειξε ο Δήμος Μονεμβασίας, διακόπηκαν στις 4/9/2012 μετά από ενέργειες της Ε' ΕΠΚΑ. Στις 7/12/2012 με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι εργασίες διακόπηκαν οριστικά και διαλύθηκε η Σύμβαση. Ο Ανάδοχος προβάλλει αξιώσεις για σταλίες μηχανημάτων.

Το 2ο υποέργο δημοπρατήθηκε στις 20/12/2011 χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί από το Δικαιούχο η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

Το 3ο υποέργο - δεδομένης της εξέλιξης των δύο βασικών υποέργων - δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί.

Στο αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλεπόταν διάρκεια 25,5 μήνες, από 15/11/2010 έως 31/12/2012. Στο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται διάρκεια 41,2 μήνες από 27/7/2011 έως 31/12/2014.

Δεδομένων των προβλημάτων στην εκτέλεση του έργου που καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την ολοκλήρωσή του μέσα στις προθεσμίες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων (overbooking) και την εξυγίανση του Προγράμματος στη βάση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠΠΕΡΑΑ, η πράξη θα εξεταστεί προσεχώς για ανάκληση της απόφασης ένταξης.

Τα υπόλοιπα ερωτήματα του σχετικού εγγράφου δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας.

 

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920