Zoom

Σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών που προκλήθηκαν από την ανθόπτωση και κακή καρπόδεση στα ελαιόδεντρα της Λακωνίας

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
08/11/2013

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 8 Νοεμβρίου 2013

Σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών που προκλήθηκαν από την ανθόπτωση και κακή καρπόδεση στα ελαιόδεντρα της Λακωνίας

 

Επανήλθε η Φεβρωνία Πατριανάκου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, στο ζήτημα της άμεσης καταγραφής των ζημιών που έχουν προκληθεί στα ελαιόδεντρα της Λακωνίας από την ανθόπτωση και την κακή καρπόδεση, λόγω ασυνήθιστων καιρικών συνθηκών, καθώς και στο ζήτημα της έγκαιρης ενεργοποίησης των προβλεπόμενων ενισχύσεων για τους πληγέντες αγρότες του Νομού.

Με τη νέα ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή, ζητούσε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλυτικά και ανά στάδιο, την πορεία των ενεργειών ένταξης των ζημιών των ελαιοπαραγωγών της Λακωνίας σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.). Η Βουλευτής Λακωνίας είχε επισημάνει και πάλι προς τον αρμόδιο Υπουργό τη σημαντική πτώση που αναμένεται να επιφέρει το φαινόμενο της ανθόπτωσης και κακής καρπόδεσης στη φετινή σοδειά των ελαιοπαραγωγών, ανεξαρτήτως ποικιλίας και τις προφανείς επιπτώσεις στο εισόδημά τους.          

Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος απάντησε στη Βουλευτή ότι ο ΕΛΓΑ παρακολουθεί, μέσω των αρμόδιων περιφερειακών Υποκαταστημάτων του, την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Λακωνίας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, έως και την περίοδο συγκομιδής των εν λόγω καλλιεργειών, μέχρι να διαμορφωθεί η τελική εικόνα για το μέγεθος των ζημιών.

Παράλληλα, οι Περιφερειακές Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένης και της Π.Ε. Λακωνίας, προβαίνουν, επί του παρόντος, σε αξιολόγηση του ζημιογόνου αιτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Κ.Ο.Ε. Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Το έργο της Περιφερειακής Επιτροπής είναι να προσδιορίζει με ακρίβεια τις ζώνες που επλήγησαν από το έκτακτο περιστατικό, να προβαίνει σε αξιολόγηση των ενδεχόμενων ζημιών και στη συνέχεια να συντάσσει την έκθεσή της, με την οποία προτείνει την ένταξη της ζημιάς σε Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. ή την απόρριψή της.

Για να ενταχθούν οι ζημιές σε πρόγραμμα Κ.Ο.Ε., πρέπει, μεταξύ άλλων, η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Π.Ε., σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των 3 προηγούμενων ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας. Τα ετήσια Προγράμματα Κ.Ο.Ε., για το σύνολο της χώρας και για όλες τις καλλιέργειες, υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του επόμενου έτους.

            Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Αν. Υπουργού έχει ως εξής:

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φ. Πατριανάκου, και κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι ζημιές από ακαρπία (κακή καρπόδεση) δύναται να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων (258379/9.04.2008-ΦΕΚ 646./11.04.2008) και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), προκειμένου οι εν λόγω ζημιές να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΚΟΕ και οι παραγωγοί να τύχουν ενίσχυσης για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει:

α) Η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος, (καλλιέργεια) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,

β) Να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης,

γ) Τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και

δ) Να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΓΑ παρακολουθεί, μέσω των αρμόδιων περιφερειακών Υποκαταστημάτων του, την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Λακωνίας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, έως και την περίοδο συγκομιδής των εν λόγω καλλιεργειών, μέχρι να διαμορφωθεί η τελική εικόνα για το μέγεθος των ζημιών.

Παράλληλα, οι Περιφερειακές Επιτροπές των ΠΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΕ Λακωνίας, προβαίνουν, επί του παρόντος, σε αξιολόγηση του ζημιογόνου αιτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ 281245/08-04-2008). Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύντομα, θα ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα, έργο της Περιφερειακής Επιτροπής είναι να προσδιορίζει, με ακρίβεια, τις ζώνες που επλήγησαν από το έκτακτο περιστατικό, να προβαίνει σε αξιολόγηση των ενδεχόμενων ζημιών, και, στη συνέχεια, να συντάσσει την έκθεσή της, με την οποία προτείνει την ένταξη της ζημιάς σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή την απόρριψή της.

Όσον αφορά στο χρόνο υποβολής των Προγραμμάτων ΚΟΕ στην Ε. Επιτροπή, σημειώνεται ότι, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα ετήσια Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για το σύνολο της χώρας και για όλες τις καλλιέργειες, υποβάλλονται στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς ο σχετικός φάκελος που συνοδεύει το αίτημα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένος με όλα τα στοιχεία του έτους ζημιάς, όπως ακριβώς ορίζεται στους ενωσιακούς Κανονισμούς. Η δε διαδικασία συμπλήρωσης του φακέλου δεν δύναται να ολοκληρωθεί πριν από τη συγκομιδή του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο φάκελος υποβληθεί νωρίτερα και, κατά την επεξεργασία των στοιχείων από την Ε. Επιτροπή, θεωρηθεί ελλιπής, υπάρχει κίνδυνος απόρριψης του αιτήματος για έγκριση του προγράμματος.

Όσον αφορά στο ερώτημα εάν θα ληφθεί υπόψη και το ποσοστό της ζημιάς της ελαιοπαραγωγής, σε επίπεδο Δήμων ή Δ.Ε., σημειώνεται ότι στα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων χρησιμοποιούνται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας που υπάρχουν κατά περίπτωση (Χώρα, ΠΕ, Ζώνες εφόσον υπάρχουν και παραγωγοί).

Περίοδος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920