Zoom

Εκπρόσωπος της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας στην εκδήλωση για τις γυναίκες της με θέμα "Ευρώπη - Γυναίκα - Εργασία", που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Νομού Μαγνησίας.

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
23/04/2009

Στην εκδήλωση η Φεβρωνία Πατριανάκου απηύθυνε ομιλία, ως κεντρική ομιλήτρια, στα μέλη της οργάνωσης.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι γυναίκες απανταχού της γης ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, κουλτούρας ή θρησκείας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, εκμετάλλευσης και υποεκπροσώπησης αποκλειστικά και μόνο λόγω του φύλου τους.

Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες η θέση της γυναίκας είναι σαφώς πλεονεκτικότερη σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε κάθε περίπτωση όμως αντιμετωπίζει σοβαρότατες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, στο κοινωνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι, στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική ζωή είναι παραβίαση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας και συμμετοχικότητας που πρέπει να διακρίνει τις προηγμένες Δημοκρατίες. Είναι κατ’ ουσίαν σοβαρό πρόβλημα της ποιότητας της ίδιας της Δημοκρατίας.

Μια νέα έκθεση εμπειρογνωμόνων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στη λήψη αποφάσεων στον οικονομικό τομέα και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Οι κεντρικές τράπεζες και των 27 κρατών μελών της ΕΕ έχουν επικεφαλής άνδρα. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις γίνεται περισσότερο αισθητή στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες οι άνδρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (που συνθέτουν το δείκτη μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κάθε χώρας), ποσοστό που παρουσίασε ελάχιστη βελτίωση το τελευταία χρόνια.

Το ποσοστό των γυναικών που είναι μέλη των εθνικών Κοινοβουλίων (και στην κάτω Βουλή) αυξήθηκε κατά 50% περίπου, από 16% το 1997 σε 24% το 2008. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό (31% γυναίκες). Στο Κοινοβούλιο μας οι γυναίκες βουλευτές είναι μόλις 16%.

Κατά μέσο όρο, οι άνδρες υπουργοί είναι αριθμητικά περισσότεροι στις εθνικές κυβερνήσεις με αναλογία τρεις προς μία περίπου (25% γυναίκες, 75% άνδρες).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ υπάρχουν δύο μόνο γυναίκες Πρόεδροι στην ΕΕ (Ιρλανδία, Φινλανδία), μία μόνο γυναίκα Επικεφαλής Κυβέρνησης (Γερμανία) και σε ολόκληρη την ΕΕ, μόνο ένα τέταρτο όλων των Υπουργών είναι γυναίκες.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προχωρούμε με γρήγορα βήματα στην άρση ανισοτήτων και των διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλα τα επίπεδα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρώτη, που εμπιστεύθηκε σε γυναίκα το κρίσιμο Υπουργείο Εξωτερικών.

Δυο γυναίκες διαχειρίζονται στην Κυβέρνηση μας τον πιο κρίσιμο τομέα, στη συγκυρία της διεθνούς οικονομικής κρίσης, αυτόν της Απασχόλησης και σηκώνουν το βάρος της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης.

Η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε το 30% των υποψηφίων των κομμάτων να είναι υποχρεωτικά γυναίκες. Το ίδιο και σε όλα τα Επιστημονικά συμβούλια, δίνοντας νέες αφετηρίες στις γυναίκες της επιστήμης και της Έρευνας.

·      Η Νέα Δημοκρατία εξομοίωσε την αγρότισσα, στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με τον αγρότη.

·      Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει έμπρακτα τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

·      Θεσπίσαμε ασφαλιστικά μέτρα στήριξης της μητρότητας και αναγνώριση της μητρότητας ως κοινωνικής θητείας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση μας η καταβολή μειωμένων εισφορών, σε συνδυασμό, με τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης που χορηγείται στις μητέρες, τη γονική άδεια ανατροφής παιδιών και τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας.

Συγκεκριμένα:

1. Επεκτείναμε κατά τρία χρόνια την κατοχύρωση δικαιώματος του πλασματικού χρόνου μητρότητας. Ο πλασματικός χρόνος αφορά τα παιδιά που αποκτήθηκαν από 1.1.2000 και εφεξής και όχι από 1.1.2003 και μετά, όπως ίσχυε.

2. Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος αυξήθηκε σε 5 συνολικά έτη, από τα 4,5 που προγενέστερα ίσχυαν.

3. Πέραν του ανωτέρω χρόνου των 5 ετών, μπορεί επιπλέον να αναγνωρισθεί και ο χρόνος των τριών και μισού μηνών γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, πρόνοια που δεν ίσχυε προγενέστερα.

4. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

5. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά η καταβολή μειωμένων κατά 50% εισφορών που βαρύνουν τις ασφαλισμένες μητέρες σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Η καταβολή των μειωμένων κατά 50% εισφορών ισχύει για το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τη γέννηση του κάθε παιδιού. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος για την αντιμετώπιση των αυξημένων οικονομικών αναγκών που συνεπάγεται η έλευση ενός νέου μέλους στην οικογένεια.

6. Στην ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εργαζόμενη μητέρα, παρέχεται το δικαίωμα ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ίσης με έξι μήνες, η οποία χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας και προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια εισοδήματος στη μητέρα, λόγω της αποχής της από την εργασία, ο ΟΑΕΔ της καταβάλει μηνιαίο ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό της εκάστοτε ΕΓΣΣΕ, όπως επίσης και την αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Τέλος, για την εξασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της μητέρας, ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Οι εργοδότες κατά την ειδική άδεια μπορούν να απασχολούν επιδοτούμενο άνεργο στη θέση της γυναίκας.

Μέχρι σήμερα αυτού του δικαιώματος έχουν κάνει χρήση πάνω από 16.000 νέες μητέρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου 2009 μια εκστρατεία σε όλη την ΕΕ για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της διαφοράς στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.

Στην οικονομία της ΕΕ οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,4% λιγότερο από τους άνδρες. Η απλή έννοια της «ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας» βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας της ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ευαισθητοποίηση για θέματα μισθολογικής διαφοράς, τις αιτίες της και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Η μισθολογική διαφορά συρρικνώνει επίσης τις αποδοχές των γυναικών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και τις συντάξεις τους οδηγώντας τις γυναίκες στη φτώχεια στη συνέχεια της ζωής τους. Το 21% των γυναικών ηλικίας 65 ετών και πάνω αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 16% των ανδρών.

Ø     Στηρίζουμε με συγκεκριμένα προγράμματα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Ø     Αυξήσαμε την γυναικεία απασχόληση από 44% το 2004 στο 50% το 2008. Οι Ελληνίδες σε ποσοστό 32% έχουν δυσκολία να συνδυάσουν επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ø     Εφαρμόστηκαν προγράμματα, όπως το «Μια αρχή, Μια ευκαιρία» με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Ø     Ψηφίσαμε Νόμο το 2006 για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».

Ø     Με προγράμματα προωθούμε την επιχειρηματικότητα των μητέρων με ανήλικα τέκνα ή γυναικών που φροντίζουν άτομα με αναπηρίες δίνοντας τη δυνατότητα να δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησης την οικία τους και να δικαιολογούν τις σχετικές δαπάνες.

Ø     Με προγράμματα επιμόρφωσης οι εργαζόμενες γυναίκες σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις βοηθάμε ώστε να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους την εξέλιξη τους στην επιχείρηση.

Ø     Με νόμο δίνουμε προτεραιότητα στις γυναίκες να καταλάβουν θέσεις μερικής απασχόλησης που προκηρύσσονται στο δημόσιο.

Ø     Εφαρμόζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στους νέους, στις γυναίκες και στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Ø     60% προγραμμάτων του ΟΑΕΔ αφορούν γυναίκες.

Ø     Μετατρέπουμε το εποχικό επίδομα σε επίδομα εργασίας.

Ø     Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνεται η δράση «Μέτρα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ύψους 280 εκατ. ευρώ.

Ø     Στηρίζουμε την τρίτεκνη μάνα χορηγώντας το πολυτεκνικό επίδομα και 2.000 εφάπαξ παροχή για κάθε παιδί μετά το τρίτο. Η απασχόληση των γυναικών αποτελεί για μας εθνική προτεραιότητα.

Ψηφίσαμε καινοτόμο νομοθετικό πλαίσιο κατά της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και την προστασία των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας παιδιών και γυναικών και αναπτύχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικές δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Θεσμοθετήσαμε το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης για να προστατεύσουμε γυναίκες και παιδιά που προέρχονται από μακροχρόνιες συμβιώσεις και μέχρι τώρα δεν τα προστάτευε  νόμος.

Η γυναίκα στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα δέχεται πολλαπλές πιέσεις. Είναι σύζυγος, μητέρα, φροντίζει τους ηλικιωμένους γονείς, εργάζεται. Είτε εργάζεται στο χωράφι, είτε στο εργοστάσιο, είτε είναι υπάλληλος, είτε ελεύθερη επαγγελματίας, είτε διδάσκει στην εκπαίδευση, η πίεση είναι διαφορετικής φύσης αλλά ασφυκτική.

Η αγρότισσα καταπονείται σωματικά, τα οικονομικά μέσα είναι περιορισμένα για την εργαζόμενη στο εργοστάσιο, δεν προλαβαίνει να τρέχει παράλληλα με την επιστήμη της, η γιατρός, η ερευνήτρια, η εκπαιδευτικός. Οι δυσκολίες πολλές και διαφορετικές αλλά πάντα με το ίδιο αποτέλεσμα.

Η γυναίκα επιλέγει συνειδητά το δεύτερο ρόλο, ενώ είναι γεννημένη πρωταγωνίστρια. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου ο δρόμος της αυταπάρνησης δεν θα είναι μονόδρομη επιλογή. Συγκροτημένες πολιτικές δια βίου εκπαίδευσης, ενίσχυσης της μερικής απασχόλησης, οικογενειακός καταμερισμός εργασίας, στοχευμένα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας, δομές οικογενειακής στήριξης είναι μερικές μόνο από τις δράσεις, που συγκροτημένα μπορούν να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι εμείς οι γυναίκες ανατρέφουμε τη νεώτερη γενιά ανδρών και γυναικών.

Τα παιδιά αναπαράγουν τα γονεϊκά πρότυπα. Στο χέρι μας είναι, αγόρια και κορίτσια να μυηθούν, να εκπαιδευθούν και να ζήσουν σε συνθήκες πραγματικής Ισότητας.  Αρκεί εμείς οι γυναίκες να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, στις δυνατότητες μας, αρκεί να μην επαναπαυόμαστε, να μην αγνοούμε την γυναίκα της διπλανής πόρτας, να μην ξεχνάμε τις σκοτεινές, για τις γυναίκες, γωνιές του πλανήτη. Πάντα υπάρχει μια γυναίκα σε δυσκολότερη θέση από τη δική μας λόγω χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής ή περιστάσεων.

Επιτυχία του κράτους, της κοινωνίας και του πολιτισμού μας θα είναι αυτή η γυναίκα να μην αισθάνεται αδυναμία, εγκατάλειψη, απόγνωση.

Αυτό το κράτος ονειρευόμαστε, αυτή τη Πολιτεία στηρίζουμε, αυτή τη κοινωνία διεκδικούμε.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Χαρακτηρισμός: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920