Zoom

Ερώτηση για αναζήτηση αναδρομικών από συμβασιούχους

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
05/02/2013

"...Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου ανέδειξε, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, το ζήτημα που λαμβάνει διογκούμενες διαστάσεις και αφορά την αναδρομική αναζήτηση, από απροσδιόριστο ακόμα αριθμό συμβασιούχων του δημοσίου τομέα, μέρους των αποδοχών που τους έχουν ήδη καταβληθεί για δεδουλευμένες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα..."

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Να μην αναζητηθούν αναδρομικές κρατήσεις αποδοχών από πρώην συμβασιούχους που είναι πλέον άνεργοι.

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου ανέδειξε, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, το ζήτημα που λαμβάνει διογκούμενες διαστάσεις και αφορά την αναδρομική αναζήτηση, από απροσδιόριστο ακόμα αριθμό συμβασιούχων του δημοσίου τομέα, μέρους των αποδοχών που τους έχουν ήδη καταβληθεί για δεδουλευμένες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του ενιαίου βαθμολογίου και μισθολογίου, που προβλεπόταν στο Νόμο 4024/27-10-2011, επέφερε μείωση από 1ης Νοεμβρίου 2011 στις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012, επεκτάθηκε αναδρομικά η ρύθμιση αυτή και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πρόκειται για προσωπικό, του οποίου οι συμβάσεις ήταν σε ισχύ κατά το επίμαχο διάστημα του Νοεμβρίου 2011 και έχουν ήδη λήξει, δεδομένου ότι ήταν οκτάμηνης διάρκειας, με αποτέλεσμα στη συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι πλέον άνεργοι.

Από αυτούς, τους πρώην συμβασιούχους, αναζητείται αναδρομικά η διαφορά που προκύπτει από τις αποδοχές που έχουν ήδη λάβει, σε σχέση με τις μειωμένες που θα έπρεπε να έχουν λάβει, σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή.

Η Βουλευτής ζητά από τους Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να εξαιρεθούν από τη διαδικασία αναδρομικής αναζήτησης αποδοχών, οι συμβασιούχοι εκείνοι που είναι πλέον άνεργοι.

Σε περίπτωση δε που δεν προτίθενται να προβούν στη λύση αυτή, που είναι και ορθή και κοινωνικά δίκαιη λόγω των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συγκυριών, η Βουλευτής προτείνει να ρυθμιστούν τα ποσά, ώστε να διακανονιστούν άτοκα και σε μεγάλο αριθμό δόσεων και να αναζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού θα έχει λυθεί το εργασιακό πρόβλημα των πρώην συμβασιούχων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής :

Η εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαίου βαθμολογίου και μισθολογίου, που περιλαμβάνονται στο Νόμο 4024/27-10-2011, επέφερε μείωση στις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα, η οποία είχε οριστεί ότι θα ισχύσει από 1ης Νοεμβρίου 2011.

Με τη με αρ. οικ.2/13917/0022/17-02-2012 ΚΥΑ Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, επεκτάθηκε αναδρομικά η ισχύς των ως άνω διατάξεων και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α.

Σε εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών, αναζητείται ήδη από το προσωπικό αυτό αναδρομικά, η διαφορά που προκύπτει από τις αποδοχές που έχουν ήδη λάβει, σε σχέση με τις μειωμένες που θα έπρεπε να έχουν λάβει, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Πρόκειται για προσωπικό που είχε προσληφθεί για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά το επίμαχο διάστημα του Νοεμβρίου 2011 και έχουν ήδη λήξει, δεδομένου ότι ήταν οκτάμηνης διάρκειας.

Τα ποσά τα οποία αναζητούνται εφάπαξ από τους πρώην συμβασιούχους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, πρέπει, σύμφωνα με τις σχετικές ειδοποιήσεις που τους αποστέλλονται, να επιστραφούν εντός δέκα ημερών στο Δημόσιο Ταμείο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα αποσταλούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Οι διατάξεις για το ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο, όμως, αφορούν καταρχήν τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., γι’ αυτό το λόγο άλλωστε προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που η μείωση των αποδοχών τους υπερβαίνει το 25%, αυτή κατανέμεται σε χρονικό διάστημα δύο ετών, το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου.

Η πρόβλεψη για κατανομή της μείωσης των αποδοχών σε βάθος χρόνου προϋποθέτει τη διάρκεια και τη συνέχιση της υπαλληλικής σχέσης, η οποία δεν υφίσταται στις περιπτώσεις των συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συνεπώς, η αναδρομική επέκταση της ρύθμισης και σε αυτούς, παρότι ως δυνατότητα προβλέπεται από το Νόμο, όχι μόνο δεν συμβαδίζει με τη λογική του, αλλά παραγνωρίζει και το γεγονός ότι οι συμβάσεις αυτές έχουν ήδη λήξει και οι πρώην συμβασιούχοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι πλέον άνεργοι, με προφανή αδυναμία να ανταποκριθούν ακόμα και στις στοιχειώδεις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, πολλώ δε μάλλον στην επιστροφή μέρους των αποδοχών, που είχαν εισπράξει στο παρελθόν, για δεδουλευμένες υπηρεσίες.

Με δεδομένο ότι το κοινωνικό κράτος οφείλει να λειτουργεί παρεμβατικά για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί και κατευθυντήριο κανόνα για την ερμηνεία και εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1.- Προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, προκειμένου να εξαιρεθούν από την αναδρομική αναζήτηση μέρους των αποδοχών τους, οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις με το Δημόσιο και τους λοιπούς δημόσιους φορείς έχουν ήδη λήξει και έχουν καταστεί άνεργοι ;

2.- Εάν δεν προτίθενται να προβούν στη ρύθμιση αυτή, η οποία είναι ορθή και κοινωνικά δίκαιη υπό τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, προτίθενται να ρυθμίσουν τα ποσά αυτά, ώστε να διακανονιστούν σε μεγάλο αριθμό δόσεων και άτοκα και να αναζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού θα έχει λυθεί το εργασιακό πρόβλημα των πρώην συμβασιούχων ;

3.- Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και των λοιπών δημοσίων φορέων, από τους οποίους αναζητείται αναδρομικά μέρος των αποδοχών τους ;

Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920