Zoom

Φορολογική μεταχείριση κοινοπραξιών τεχνικών έργων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
10/04/2014

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1149/13-06-2012, ο υπολογισμός του τέλους επιτηδεύματος που επιβάλλεται σε επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ.. Δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν ασκούν δραστηριότητα, ενώ η μη άσκηση δραστηριότητας αναγνωρίζεται μόνο με υποβληθείσα δήλωση διακοπής στην Δ.Ο.Υ.

Βάσει αυτών, σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τις κοινοπραξίες τεχνικών έργων, οι οποίες είναι ουσιαστικά ανενεργές, χωρίς όμως –για διαφορετικούς λόγους- να έχουν διαγραφεί από το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ. Οι περιπτώσεις αυτές είναι κυρίως είτε κοινοπραξίες που δεν έχουν αποπληρωθεί είτε κοινοπραξίες παρελθόντων ετών που έχουν μεν διαλυθεί αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν από το Μητρώο.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κοινοπραξιών, οι οποίες έχουν συσταθεί για την κατασκευή συγκεκριμένου έργου, το οποίο και αποπεράτωσαν, πλην όμως δεν έχουν ακόμα αποπληρωθεί για αυτό. Αποτέλεσμα είναι, οι κοινοπραξίες αυτές, ενώ παραμένουν τυπικά και μόνο ενεργές, έχοντας μηδενικό τζίρο και αναμένοντας την αποπληρωμή τους, να υποχρεούνται σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος, βάσει του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011.

Επίσης, υπάρχει σημαντικός αριθμός κοινοπραξιών τεχνικών έργων, που έχουν αποπερατώσει προ πολλών ετών το συμφωνηθέν έργο, έχουν αποπληρωθεί για αυτό και έχουν διαλυθεί, όπως άλλωστε προβλέπεται, χωρίς όμως να έχουν προβεί σε δήλωση διακοπής των εργασιών τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Με την ΠΟΛ 1149/2012 δόθηκε η δυνατότητα στους επιτηδευματίες να προβούν σε εκπρόθεσμη διακοπής εργασιών, ώστε να μην οφείλεται τέλος επιτηδεύματος, το δε τυχόν επιβληθέν, να μπορεί να διαγραφεί με σχετική αίτηση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού.

Κατόπιν αυτών, όσοι είχαν εκτελέσει τεχνικά έργα με κοινοπραξίες παρελθόντων ετών, για τις οποίες δεν είχαν υποβάλει αίτηση διακοπής εργασιών, έσπευσαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την ως άνω ΠΟΛ εκπρόθεσμη δήλωση. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε δεν ανευρίσκονται τα στοιχεία των κοινοπραξιών στα αρχεία των Δ.Ο.Υ., είτε οι καταχωρίσεις στους καταλόγους είναι ελλιπείς, με αποτέλεσμα οι Δ.Ο.Υ. να αρνούνται να προβούν στην αιτούμενη διακοπή εργασιών και να καλούν τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν παραστατικά 20 και πλέον ετών, τα οποία σημειωτέον ότι δεν μπορούν να ανευρεθούν ούτε και στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες, λόγω παλαιότητάς τους.

Αποτέλεσμα του συχνού αυτού φαινομένου είναι να επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε κοινοπραξίες, οι οποίες παραμένουν ανενεργές ακόμα και για δεκαετίες, χωρίς να είναι δυνατή η εκπρόθεσμη διακοπή των εργασιών τους. Σημειωτέον ότι συχνά συστήνονταν περισσότερες κοινοπραξίες από το ίδιο πρόσωπο, με σκοπό την εκτέλεση ισάριθμων μικρών κυρίως έργων σε παλιές Κοινότητες, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται τώρα τέλος επιτηδεύματος για κάθε μία από τις ανενεργές κοινοπραξίες και για κάθε έτος από το 2011 και μετά.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος είναι –εκτός από επιτακτική για λόγους φορολογικής ισονομίας- και άμεση, δεδομένου ότι η προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, λήγει, κατόπιν παρατάσεως, στις 20-06-2014.

Όπως προκύπτει και από τη Δ12Α 1163590 ΕΞ 21-10-2013 απάντησή σας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρόθεση του Υπουργείου είναι να απαλλαγούν από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Σε ποιες παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί, ώστε να εξαιρούνται του τέλους επιτηδεύματος οι κοινοπραξίες τεχνικών έργων, οι οποίες δεν έχουν διαλυθεί χωρίς υπαιτιότητά τους (π.χ. μη εξόφληση, μη εκκαθάριση λογαριασμών κλπ);

2.- Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις κοινοπραξιών τεχνικών έργων που έχουν προ πολλών ετών διαλυθεί χωρίς να έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Γ.Γ.Π.Σ., οι οποίες αδυνατούν να προβούν σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, λόγω απώλειας, καταστροφής κλπ αρχειακού υλικού;

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απαντηση του Υπουργείου.

Μέσο-Μέρος: 
Κατηγορία Θέματος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920